Názov projektu: "Modernizácia učebných osnov na SŠP v Martine"

Začiatok práce na projekte: 01. október 2005

Termín ukončenia projektu: február 2007

Časový harmonogram prác na projekte:

Názov aktivyty

Predpokladaný dátum realizácie

2005 2006 2007
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
1. Príprava realizácie projektu   X                                  
2. Modernizácia učebných osnov     X X X X X X X X X                
3. Vytvorenie učebnice a e-learingových častí                   X X X X X          
4. Pripomienkovanie vytvorených osnov                           X X X      
5. Schválenie modernizovaných osnov                                 X    
6. Vyškolenie učiteľov odborných predmetov                                 X X  
7. Hodnotenie projektu a publicita       X     X     X     X     X   X  

Cieľ projektu:  Je modernizácia učebných osnov zo zameraním na zlepšenie prepojenosti odborného vzdelávania v oblasti podnikateľských zručností a zavedenie moderných informačných technológií do výukového procesu.

Špecifické ciele projektu:

- modernizácia učebných osnov v študijnom odbore "škola podnikania"

                modernizácia sa týka nasledovných učebných osnov v predmetoch: podnikanie, účtovníctvo,

                    marketing, manažment, podnikateľské analýzy, právna náuka, administratíva a korešpondencia.

                    profil absolventa a pôvodné učebné osnovy si môžete pozrieť TU

                    návrh upravených učebných osnov si môžete pozrieť TU

                pri inovácií osnov sa bude klásť dôraz najmä na nasledujúce činnosti:

                    - zavádzanie moderných simulačných nástrojov do výučby a využívanie výpočtovej techniky

                    - zavádzanie najmodernejších poznatkov z praxe začínajúcich podnikateľov

                    - začlenenie aj výrobných procesov do výučby podnikania tak, aby sa celá výučba neobmedzovala len na obchodné podniky

                    - uvádzanie názorných praktických príkladov

                    - zavádzanie komplexného ponímanie podnikania

                ►po inovácií učebných osnov expertnou skupinou bude nasledovať proces pripomienkovania piatimi začínajúcimi podnikateľmi a dvoma nezávislými odborníkmi z univerzitného prostredia

 

- vytvorenie e-learningových častí nových učebných osnov v oblasti výrobných procesov a finančných analýz

- vytvorenie učebnice, ktorá komplexne a v súlade s potrebami praxe zhrnie a poukáže na vzájomné väzby predmetov potrebných pre začatie podnikania

- zlepšenie spolupráce strednej školy podnikania a podnikateľského inkubátora pri výchove potenciálnych podnikateľov

- vyškolenie 20 učiteľov tak, aby boli schopní realizovať výučbu nových učebných osnov