ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Č. SORO /78/2004 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“)

 

Uzatvorená podľa § 269 odsek Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

a v zmysle § 55f zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

 

 

 

medzi

 

 

Poskytovateľom pomoci: (ďalej len „SORO“)

 

                  Ministerstvom školstva SR

so sídlom:         Stromová 1, 813 30 Bratislava

zastúpený:         Doc. Mgr. Martinom Froncom, PhD. – ministrom školstva SR, štatutárnym

 

a

 

konečným prijímateľom: (ďalej len „prijímateľ“)

 

Názov:                        Stredné odborné učilište strojárske

Sídlo:                        Červenej armády 25, 036 01 Martin

IČO:                          17050499

DIČ:                            /

Telefón:                       043/4133062

Fax:                          043/4237122

e-mail:                        sousmt@sousmt.edu.sk

Štatutárny zástupca:            Mgr. Jozef Zanovit