B Ciele projektu

 

B1 Strategický cieľ projektu

B2 Väzba na príslušné ciele výzvy

 

Prispieť k posilneniu odborných jazykových zručností žiakov stredných odborných škôl v odboroch elektrotechnika, strojárstvo, stavebníctvo, lesníctvo  v Žilinskom samosprávnom kraji.

 

 

 

Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti

  • tvorba a implementácia rozvojových programov stredných škôl - s dôrazom na 1. ročník - podporujúcich kľúčové kompetencie žiakov s využitím nových učebných materiálov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a pripravujúcich žiakov pre vedomostnú spoločnosť (napr. tvorba vzdelávacieho programu školy, inovácia metód a foriem vyučovania);
  • inovácia didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

 

B3 Špecifické ciele projektu

B4 Väzba na strategický cieľ projektu

 

1.        Vytvorenie rozvojových programov škôl v súlade s požiadavkami zamestnávateľov

 

2.        Posilnenie zručnosti pedagógov smerujúcich k zavedeniu projektového vyučovania

 

3.        Inovácia jazykového vzdelávania so zameraním na odbornú zložku

 

4.        Implementácia inovatívnych foriem výučby vo vyučovacom procese

 

 

Prípravou a implementáciou odborného jazykového vzdelávania do vyučovacieho procesu projekt prispeje k posilneniu odborných jazykových zručností žiakov stredných odborných škôl v Žilinskom samosprávnom kraji.

 

 

 

 

 

C Cieľové skupiny

 

C1 Cieľová skupina

C2 Charakteristika cieľovej skupiny

 

Pedagogickí zamestnanci 6 stredných škôl v Žilinskom samosprávnom kraji:

-          SOU stavebné Žilina,

-          SOU Čadca,

-          SOU strojárske Námestovo,

-          SŠ Martin,

-          Slš Liptovský Hrádok,

-          SOU energetické Žilina

 

Žiaci 6 stredných škôl v Žilinskom samosprávnom kraji :

-          SOU stavebné Žilina,

-          SOU Čadca,

-          SOU strojárske Námestovo,

-          SŠ Martin,

-          Slš Liptovský Hrádok,

-          SOU energetické Žilina

Pedagogickí zamestnanci 6 stredných škôl:

17 učiteľov nemeckého jazyka a 22 učiteľov anglického jazyka vekovej štruktúry od 26 do 60 rokov, s prevahou žien, geografické umiestnenie v rámci Žilinského samosprávneho kraja, bez zdravotného postihnutia, žiadni príslušníci špeciálneho etnika, slovenská národnosť,  s ukončeným vysokoškolským vzdelaním

 

Žiaci 6 stredných škôl:

480 žiakov prvého až štvrtého ročníka vekovej štruktúry od 15 do 19 rokov, predpokladané percento žien je maximálne 10%, geografické umiestnenie v rámci Žilinského samosprávneho kraja, bez zdravotného postihnutia, z hľadiska socio-ekonomickej situácie sú žiaci na priemernej až nižšej strednej úrovni (cca 25% žiakov pochádza z ekonomicky slabších rodín), žiadni príslušníci špeciálneho etnika, slovenská národnosť,  ukončené základné vzdelanie

 

Učebné texty z technológie