Názov projektu:           Tvorba kurzu - ,,Modernizácia učebných osnov - zavádzanie počítačových simulácií."

 

Doba trvania:            1. 9. 2006     až     31. 12. 2006

 

Hlavným cieľom projektu je:

SOU strojárske Martin získalo sponzorsky najmodernejšie učebné simulácie zariadenia pre programovanie CNC strojov ako aj moderné grafické simulačné softvéry. Učebné osnovy však nie sú postavené na možnosť výučby týchto technológií a rovnako ani pedagógovia nedokážu prednášať s využitým  týchto moderných simulačných softvérov. Celkovým cieľom projektu je modernizácia učebných osnov v odboroch mechanik nadstavovač a mechanik číslicovej riadiacej techniky so zameraním na zlepšenie prepojenosti odborného vzdelávania a potrieb praxe ako aj na zavedenie moderných informačných informačných technológií do výukového procesu. Celkový cieľ projektu  je v súlade s globálnym cieľom SOP Ľudské zdroje - vytvorenie kvalifikovanej pracovnej sily pre ekonomiku založené na vedomostiach.

špecifickými cieľmi projektu sú:

-    modernizácia učebných osnov v učebných odboroch  mechanika nadstavovač a mechanik číslicovej riadiacej techniky, do ktorých budú zapracované zmeny súvisiace s využívaním najmodernejších technológií používaných v súčasnom strojárskom priemysle

-    vytvorenie odbornej učebnice pre modernizované učebné osnovy

-    vyškolenie 40 pedagogických pracovníkov v oblasti práce s modernými grafickými systémami pre potreby strojárskeho priemyslu

-    vyškolenie 40 pedagogických pracovníkov v práci zo získaným simulačným softvérom pre výučbu najmodernejších CNC technológií.