Projekt financovaný európskou úniou

 

Cieľ projektu

Celkový   cieľ  projektu:   modernizácia   učebných   osnov   na   SOU   Martin zavedením moderných grafických systémov do výučby.

Celkový  cieľ  projektu je  v  súlade  s globálnym  cieľom   SOP   Ľudské  zdroje   - vytvorenie kvalifikovanej pracovnej sily pre ekonomiku založenú na vedomostiach.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

Modernizácia učebných osnov v učebných odboroch, do ktorých budú zapracované zmeny súvisiace s využívaním modernejších grafických programov a systémov používaných v súčasnom strojárskom priemysle.

Vytvorenie moderných učebných textov pre modernizované učebné osnov.

Vyškolenie 30 pedagogických pracovníkov v oblasti práce s modernými grafickými systémami pre potreby strojárskeho priemyslu.

 

Cieľové skupiny pre ktoré je projekt určený:

Cieľová skupina Priamy príjemcovia Nepriamy príjemcovia
Učitelia 30 -
Žiaci 330 1000

V rámci projektu bude priamo vyškolených 30 učiteľov na výučbu modernizovaných učebných osnov - najmä v práci s grafickými systémami a simulačným počítačovým softvérom.

Predpokladáme, že po vytvorení učebných osnov sa bude modernizovaná výučba v nasledujúcom školskom roku priamo dotýkať 330 študentov, ktorí momentálne v daných ročníkoch a odboroch študujú, pričom realizáciou výučby v ďalších rokoch sa projekt dotkne aj ďalších 1000 študentov.

 

Názov aktivity

 

 

2006

2007

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1 . Príprava na realizáciu projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vytvorenie nových učebných osnov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pripomienkovanie uskutočnených zmien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vytvorenie učebných textov pre odbornú prípravu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

x

x

X

 

 

 

 

 

 

 

5. Schválenie uskutočnených zmien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

6. Vyškolenie učiteľov odborných predmetov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

x

x

 

 

7. Hodnotenie projektu a publicita

 

 

 

 

 

 

 

 

X

x

x

x

x

X

X

x

x

x

X

x

x

x

x

X

 

Zoznam odborov, ktorých sa úpravy týkajú:

Odbor

Ročník

Predmet

Tématický celok

Auto opravár

1. roč.

Technické kreslenie

Názorné zobrazovanie- 3 D

Obrábač kovov

1. roč.

Technické kreslenie

Technické zobrazovanie- 3 D

Špecifické učivo

 

3. roč.

Technické kreslenie

Kreslenie konštrukcií

modelových zariadení

 

2. roč.

Technická estetika a dizajn

Stupne dizajnu

Kritéria dizajnu

Aspekty dizajnu

Modelár

2. roč.

Počítačové systémy

Špeciálne efekty, bitmapy

Rozvrhnutie dokumentu, vrstvy a štýly.

Predmetová príprava a tlač

 

3. roč.

Počítačové systémy

Úvod do kreslenia programov

Práca s výkresovými súbormi

Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

1. roč.

Technické kreslenie

Technické zobrazovanie

Mechanik počítačových sietí

3. roč.

Počítačová grafika

Grafické dátové formáty, tvorba obrázkov a animácií pomocou špecializovaných programov

 

4. roč.

Počítačová grafika

Tvorba grafiky, geografické počítačové systémy

Operátor ekologických zariadení

2. roč.

Technické kreslenie

Montážne výkresy. Moderné smery technickej dokumentácie.

Grafická dokumentácia a kreslenie pomocou počítača.

 

1. roč.

Technické kreslenie

Stroj. kreslenie, názorné zobrazovanie v 3 D, kreslenie technických výkresom – prieniky telies, rezy a prierezy.

Mechanik nastavovač

2. roč.

Technické kreslenie

Špecifické učivo (počítačová grafika – kreslenie stroj. súčiastok)

 

3. roč.

Technické kreslenie

Počítačová grafika (aplikačné programy, spôsoby modelovania, simulácia procesov, ukladanie dát) a špecifické učivo.

Mechanik strojov a zariadení

1. roč.

Technické kreslenie

Technické zobrazovanie, zobrazovanie zložitých hranatých a rotačných telies

 

2. roč.

Technické kreslenie

Špecifické učivo.

Operátor v kovoobrábaní a službách

2. roč.

Technické kreslenie

Moderné smery tvorby a spracovania technickej dokumentácie. Špecifické učivo zamerané na 3 D.

Strojný mechanik

1. roč.

Technické kreslenie

Technické zobrazovanie, názorné zobrazovanie v 3 D.

 

3. roč.

Technické kreslenie

Počítačová grafika. Špecifické učivo.

 

Jeden z počítačov zakúpených z prostriedkov EÚ

Umiestnenie počítačov v učebni