Predmetové komisie

 

 

Všeobecno-vzdelávacie predmety:

 

PaedDr. Eva Franková

Slovenský jazyk a literatúra: Slovenský jazyk a literatúra, Dejepis, Občianska náuka

 

PhDr. Emília Lamošová

Spoločenskovedné predmety: Etická výchova, Náboženská výchova, Psychológia, Spoločenský styk, Podnikateľská komunikácia, Komunikácia, Podnikateľská etika, Právna náuka, Právo pre podnikateľov, Základy personálneho manažmentu

 

RNDr. Marta Somorová

Cudzie jazyky: Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Ruský jazyk

 

Mgr. Alena Hanusková

Prírodovedné predmety: Matematika, Fyzika, Chémia, Ekológia

 

Mgr. Ján Záthurecký

Telesná výchova:  Telesná výchova,  Telesná a športová výchova, Zdravotná telesná výchova

 

 

Odborné predmety

 

Ing. Ľubomír Baka

Strojárske odborné predmety: Technológia, Technológia opráv, Výrobná technológia, Strojníctvo, Automobily, Klampiarska technológia, Technológia montáže a opráv, Technológia opráv automobilov v študijných a učebných odboroch, Strojárska výroba, Obrábanie kovov,    Diagnostika a opravy automobilov, Strojárska technológia, Technológia obrábania, Strojárska technológia, Stroje a zariadenia, Technické kreslenie, Odborné kreslenie, Materiály,  Súčiastky prístrojov, Technická dokumentácia, Technická mechanika, Technická príprava výroby, Základy strojárstva, Základy technickej mechaniky.

 

Ing. Milan Minárik

Elektroodbory: Autoelektronika, Automatizácia, Základy elektroniky, Základy elektrotechniky, Elektrické merania, Elektronika, Odborná spôsobilosť v elektrotechnike

 

Ing. Zuzana Christozova

Informatika: Výpočtová technika, Informatika, Aplikovaná informatika, Práca s počítačom, Technické vybavenie počítačov, Programové vybavenie počítačov, Riadiace systémy, Mikropočítače, Počítačová grafika

 

Ing. Dušan Považan

Ekonomické predmety:  Ekonomika, Marketing, Účtovníctvo, Manažment, Štatistika, Podnikateľské analýzy, Poradenstvo pre podnikateľov, Podnikové financie, Aplikovaná ekonómia, Cvičná firma, Hospodárska korešpondencia, Obchodná korešpondencia, Hospodárske výpočty, Hospodárska geografia, Technika administratívy, Sekretárske práce, Podnikanie, Administratíva a korešpondencia