Aktuality

HLAVNÁ STRÁNKA

HISTÓRIA ŠKOLY

VEDENIE ŠKOLY

KONTAKTNÉ ÚDAJE

CENTRUM ODBOR. VZDELÁVANIA
ZOZNAMY ZAMESTNANCOV
ZOZNAMY ŽIAKOV

INFORMÁCIE A SPRÁVY

-Informácie pre žiakov, zvonenie, prázdniny

-Smernica riaditeľa školy o prevencii a riešení šikanovania žiakov

-Správa o výchovno vzdelávacej činnosti za šk. rok 2010/2011

-Správa o výchovno vzdelávacej činnosti za šk. rok 2011/2012

-Správa o výchovno vzdelávacej činnosti za šk. rok 2012/2013

--Správa o výchovno vzdelávacej činnosti za šk. rok 2013/2014

-Správy o výchovno vzdelávacej činnosti za predchádzajúce roky

-Pedagogicko organizačné pokyny pre školský rok 2013/2014

-Plán výkonov pre školský rok 2012/2013

-Zverejnenie spotreby energií

-Delimitačný protokol

ŽIACKA KNIŽKA
ROZVRHY HODÍN

ŠKOLSKÝ PORIADOK

PREDMETOVÉ KOMISIE

PONUKA ŠTÚDIA

ZASTUPOVANIE
PROJEKTY A GRANTY
AKTIVITY
ŠKOLSKÉ VZDEL. PROGRAMY

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

PONUKA UBYTOVANIA
OBČ. ZDR.  ŠTADIÓN
KURZY A ŠKOLENIA

 

Žilinský samosprávny kraj - zriaďovateľ

 

Optimalizované pre Internet Explorer
min. 1024x768

Spracoval:

Ľubomír ŠTRBA